OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO MALOOBCHODNÍ PRODEJ

 

VŠEOBECNÁ ČÁST

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.iremi.cz, Irenou Harnolovou, Tyršova 303/26, 734 01 Karviná-Mizerov, IČ 40277798, DIČ: CZ5756022217 dále jen „prodávající“ a na druhé straně kupujícím.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 40/1964 Sb. (dále jen „o. z.), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem. Jakékoliv odchylky od těchto podmínek musí být oběma stranami schváleny písemnou formou.

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch. z.) a dále příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

VÝKLAD POJMŮ

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující podnikatel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Obchodními podmínkami, které jsou součástí uzavřené kupní smlouvy, ještě před objednáním zboží.

Potvrzením objednávky se zavazuje prodávající dodat kupujícímu zboží v množství a jakosti dle této smlouvy a převést na něho vlastnické právo ke zboží. Kupující se zavazuje zboží převzít a zaplatit kupní cenu podle podmínek objednávky. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Kupujícímu spotřebiteli bude obdržení objednávky neprodleně odpovídajícím způsobem potvrzeno.

JAK NAKUPOVAT V NAŠEM OBCHODĚ?

Nákup v našem internetovém obchodě je velmi jednoduchý. Přes menu, které se nachází v levé části hlavní strany si vyberete požadovanou kategorii zboží. U každé položky se nachází tlačítko přidat do košíku, po jeho stisknutí se vybraná položka uloží do nákupního košíku a ten se zároveň zobrazí. V tuto chvíli máte dvě možnosti - buďto se rozhodnete pokračovat v nákupu nebo je Váš nákup kompletní a Vy stisknutím tlačítka objednat vyvoláte objednávkový formulář. Po vyplnění a odeslání údajů potřebných pro fakturaci a dopravu již můžete očekávat Vaši zásilku.

Odesláním objednávky se ta stává závaznou!

Objednávku máte možnost stornovat do 2 hodin po objednání zasláním emailu na adresu info@iremi.cz.

V případě, že chcete z nějakého důvodu objednávku stornovat i po uplynutí této doby, prosíme o informaci, abychom zboží zbytečně neposílali na Vaší adresu a zásilky se nevracely! Děkujeme!

Poštovné a balné činí 100,-Kč. Dobírkovné 50 Kč. Poštovné  u nábytku , nadměrných zásilek a do zahraničí bude účtováno individuálně podle váhy zásilky a místa doručení.

Při objednávce nad 4000,- Kč je poštovné a balné zdarma!

Upozornění!

Některé z položek nabízených v našem internetovém obchodě jsou na objednávku s delší dodací lhůtou. Doporučujeme ověřit skladovou dostupnost Vámi vybraného zboží na emailové adrese info@iremi.cz!

DOPRAVA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme na dobírku prostřednictvím České pošty. Zásilku obdržíte přímo na adresu uvedenou v objednávce v pracovních dnech.

V případě delší dodací lhůty Vás budeme informovat. O odeslání zboží budete vždy informováni na uvedenou emailovou adresu, proto Vás prosíme o její vyplňování, děkujeme!

Možnosti platby:

dobírkou

převodním příkazem

 

 

 

Při objednávce nad 10 000.- Kč jsme nuceni požadovat 50% zálohu. Ohledně způsobu úhrady zálohy Vás budeme kontaktovat. Vyhrazujeme si právo požadovat zálohu i v případě nižší objednávky nábytku či některých doplňků.

V případě, že se rozhodnete zaplatit předem na náš účet celou objednávku převyšující  50 000.- Kč - nabízíme Vám slevu 5% na celý nákup!

V případě stornování objednávky zákazníkem si vyhrazujeme právo účtovat stornovací poplatek ve výši 2 000.- Kč - 10 000.- Kč dle celkové výše objednávky a stavu jejího vyřízení v momentě storna!

POTVRZENÍ ZÁRUKY

Většina výrobců již v současné době záruční listy nepoužívá. Záruční list je v souladu se zákonem nahrazován fakturou obsahující všechny zákonem požadované údaje, kterou Vám zašleme vždy současně se zbožím.

PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Kupující spotřebitel má v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, prosíme, kontaktujte nás nejlépe písemně a uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, čísla faktury, data nákupu a Vašeho čísla účtu. Upozorňujeme, že toto ustanovení zákona nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

Zboží doručte zpět na naši adresu - Irena Harnolová, dětské a kojenecké zboží, Nad Koupadly 1027/1b  142 00 Praha 4

Ke zboží přiložte pokud možno doklad o koupi. Pokud možno zboží zabalte do další krabice tak, aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů a poškození zboží. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit. Peníze za zboží vám budou vráceny na váš účet po doručení zboží na naši adresu do 30-ti kalendářních dnů od doručení zboží na naši adresu. Pokud požadujete vrácení peněz jiným způsobem, sdělte to ve Vašem projevu vůle k odstoupení od smlouvy.

Možnost odstoupení od smlouvy se nevztahuje:

a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,

c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,

d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,

e) na dodávku novin, periodik a časopisů,

f) spočívajících ve hře nebo loterii.

Spotřebitel dále nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je zboží, které nemůže být pro svůj charakter vráceno (zejména již rozbalená kosmetika), jak vyplývá se směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku.

Pokud byla hodnota zboží již snížena jeho použitím, poškozením nebo došlo k částečnému spotřebování či opotřebení, je spotřebitel povinen chybějící hodnotu dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích. V praxi se tak děje formou snížení vracené kupní ceny.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad., Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující právo na to, aby dodavatel (prodávající) bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy

- přiměřeným snížením kupní ceny

- náhradním dodáním zboží

-odstoupením od smlouvy

Nejprve může spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání spotřebního zboží. Pokud volbu spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit.

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Pokud není dohodnuto jinak, záruční doba je 2 roky od převzetí zboží. Je-li kupujícím spotřebitel, je záruční doba vždy nejméně 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí věci. Je-li věc nebo její součást vyměněna, je na ni poskytnuta nová záruka.

Kupující podnikatel je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je kupující podnikatel povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující podnikatel povinen neprodleně informovat jak přepravce (na místě sepsat reklamační protokol), tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Výše uvedený postup doporučujeme také kupujícímu spotřebiteli.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve prodávajícímu, nejlépe e-mailem na adresu info@iremi.cz, případně telefonicky nebo písemně na adresu uvedenou níže společně se základními údaji:

- jaké zboží reklamujete

- důvod reklamace

- termín nákupu

- číslo účtu pro případ vrácení peněz nebo jiný způsob, jak si přejete provést případnou platbu

- kopie dokladu o koupi nebo jiný hodnověrný důkaz o zakoupení zboží

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním.

Ke zboží, které reklamujete, přiložte prosím kopii dokladu o koupi nebo jiným hodnověrným způsobem prokažte zakoupení zboží.

Zboží k reklamaci neposílejte na dobírku, takto poslané zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět na Vaši adresu!

Kupující spotřebitel má v souladu s § 598 občanského zákoníku právo na úhradu nutných nákladů k uplatnění reklmace.

Reklamace uplatňujte na adrese: Irena Harnolová, Nad Koupadly 1027/1b  142 00  Praha 4,

tel: +420 602 505 696

Vyřizování reklamací se řídí obecně platnými právními předpisy. Spotřebiteli vzniká z reklamace právo na:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Vyřízení reklamace

O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 - ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Při nedodržení této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat výměnu.

Reklamační protokol

Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Doporučujeme kupujícímu si tato potvrzení uchovávat po dobu platnosti záruky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje spotřebitelů předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Spotřebitel má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

 

Vaše dotazy, náměty a objednávky nám posílejte na e-mailovou adresu info@iremi.cz.